Viễn Thông A

Brand: Microsoft Lumia

Campaign: Tậu Hi-tech – Giá sinh viên

Insight: Tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên

Channel: Forum Seeding

Partner: Viễn Thông A

Timeline: 21/04/2016 – 19/05/2016

KPIs: 6.030 interaction & 210.385 view

Trả lời