VNTRIP

Brand: VNTRIP.VN

Campaign: Thay đổi nhận diện thương hiệu VNTRIP.VN

 

Insight: Tập trung vào đối tượng thích du lịch, bloger, nhà báo,…

Channel: Facebook Celeb, Influencer Profiles, Hot Page, Group Seeding

Partner: VNTRIP OTA

Timeline: 8/11/2017 – 25/11/2017

KPIs: 407.442 interaction

Trả lời